Условия за ползване

Oбщи условия за ползване на онлайн магазин за детски дрехи и аксесоари BabyStreet.bg

 

Този уеб сайт е собственост на Бест Уей Бай България ЕООД

 

Съдържанието на този уеб сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали е обект на авторски права на  Бест Уей Бай България ЕООД. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Всяко Съдържание, което е търговска марка, лого или марка на услуга също е регистрирана или нерегистрирана търговска марка на  Бест Уей Бай България ЕООД или други организации.

 

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на тази интернет страница или на части от нея, без знанието и изричното писмено съгласие на Бест Уей Бай България ЕООД е забранено!

 

Връзки с други интернет страници

Интернет страницата на  Бест Уей Бай България ЕООД може да съдържа връзки към други интернет страници. Правилата за ползване на тези интернет страници могат да се различават от правилата за ползване на тази интернет страница. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство.  Бест Уей Бай България ЕООД не поема отговорност за истинността на информацията показвана на тези интернет страници, нито за точността им.

 

Бест Уей Бай БългарияЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези интернет страници.

 

Бест Уей Бай БългарияЕООД специално ограничава отговорността си, ако тези интернет страници: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; изложената информация в тях е неправилна, непълна или подвеждаща; не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел; не осигуряват необходимата сигурност; съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или са опозоряващи или оклеветяващи.

 

Отговорност

Бест Уей Бай България ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на тази интернет страница.

 

Цялата информация на интернет страницата се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

 

Бест Уей Бай България ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

 

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в интернет страницата е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право -  Бест Уей Бай България  ЕООД  по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в интернет страницата.

 

С ползване на която и да е част от онлайн магазин за детски дрехи www.babystreet.bg, регистрираните и нерегистрирани потребители се съгласяват, че разбират тези правила и са съгласни с тях.

 

Продажба на стоки и услуги чрез система за онлайн търговия www.babystreet.bg

Всяко закупуване на стоки и/или услуги предлагани в уеб сайт babystreet.bg се третира като договор за покупко - продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Страни по този договор са  Бест Уей Бай България ЕООД, регистрирано в град София, ЕИК 201259456, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Възрожденска бл. 150, ет. 9  , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и

от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка с поръчка и закупуване на предлаганите чрез електронен магазин babystreet.bg стоки.

 

 Доставчикът предоставя на Потребителя възможност при спазване на настоящите Общи условия да закупува предлаганите в електронен магазин babystreet.bg стоки и да ползва предоставените допълнителни услуги.

 

 За предлаганите на адрес www.babystreet.bg стоки и услуги Доставчикът публикува:

- описание и изображение (снимка) на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация

- продажна цена в български лева, с включен ДДС

- тарифа за стойността на пощенски, куриерски или транспортни разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка

- информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора

- всяка друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуване на стока от Потребителя.

 

Стоките, които Потребителя получава са идентични с тези показани на снимките. Снимките с които се представят моделите представят възможно най-точно цветовете им. Бест Уей Бай България ЕООД не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите и компютърните системи които се използуват за достъп до сайта.

 

Бест Уей Бай България ЕООД не носи отговорност за разлика в рамките на нормалната между цвета с който е представен продукта на снимката и този на реално доставения, както такава в цвета на един и същи артикул произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета на доставени нови партиди за изчерпани платове и прежди при производителя.

 

Събраните при регистрация от потребители лични данни се ползват от  Бест Уей Бай България ЕООД при условия на пълна конфиденциалност и единствено във връзка с доставката на поръчани чрез онлайн магазин www.babystreet.bg стоки.

 

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:

- Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива)

- Размерът, който сте поръчали не отговаря на размера на доставения продукт - например - поръчали сте за 1 годинка, а е доставено за 3 годинки

- Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт

 

В случай, че бъде установен някой от посочените проблеми, потребителя уведомява Бест Уей Бай България ЕООД за това не по късно от 3 дни, от датата на получаване на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова в някой от посочените случаи са за сметка на  Бест Уей Бай България ЕООД.

При замяна на стока, която отговаря на описанието, но размерът на поръчаният артикул не е подходящ - дрешката е малка или голяма, то разходите по доставката до нашия офис се поемат от клиента. Ние ще Ви изпратим обратно новия артикул за наша сметка. Изпращането на новия размер става след като получим първоначално поръчания артикул.

При връщане на продукт, освен в случаите, описани по-горе - разноските за изпращане на продукта са за сметка на клиента. Едва, когато получим артикула обратно ние ще възстановим заплатената стойност по банков път или като баланс по сметка в магазина.

Рекламация, връщане и замяна на стока е възможно само, ако стоката е върната във вида в който е доставена, няма следи от употреба, налице са всички етикети и е в подходящ за продажба вид.

При заявка за закупуване на предлаганите в www.babystreet.bg стоки, Потребителят попълва форма за поръчка, намираща се на Интернет адрес – www.babystreet.bg. При попълване на електронната форма за поръчка Потребителят е длъжен да предостави изискуемите данни, както и да ги актуализира в случай на тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

 

Доставка на заявени стоки се потвърждава по телефона от представител на  Бест Уей Бай България ЕООД САМО в случаите, когато е нужно да бъде направено уточнение

 

 Стоката се предава на адрес за доставка посочен от Потребителя или на трето лице - представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

 

В случай, че Потребителя не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред.

 

Система "Покани приятел и пазарувай безплатно"

Системата "Покани приятел и пазарувай безплатно" позволява регистрирани потребители на www.babystreet.bg да поканят свои приятели и да печелят процент от стойността на покупките на поканени от тях потребители.

 

За да бъде валидна поканата е необходимо поканеният потребител да се регистрира като използва линк изпратен чрез e-mail съобщение, за да може системата да го идентифицира като свързан с потребителя, който го е поканил.

 

След като поканеният потребител се регистрира, 3% от цената на всички поръчани от него стоки се начислява във виртуална сметка на потребителя, който го е поканил.

 

В случаите, когато поканеният потребител заплаща част от цената или цялата поръчка със средства събрани в собствената си виртуална сметка, това не се отразява на сумата върху която се начислява процент за потребителя, който го е поканил в системата. Процентът се начислява върху стойността на стоките, след приспадане на приложимите отстъпки, преди приспадане на сума от собствената му виртуална сметка и преди начисляване на сума за доставка.

 

В случаите, когато наличността по виртуалната сметка покрива напълно стойността на закупените стоки, потребителя заплаща само стойността на куриерските услуги според избрания от него тип доставка.

 

Няма ограничение в броя потребители, които даден потребител може да покани. Системата начислява суми само върху стойността на покупките на потребители, които са пряко поканени.

Пример - Ако потребител 1 покани потребител 2, а потребител 2 покани потребител 3:

Потребител 1 получава процент от покупките на потребител 2, но не и на потребител 3.

Потребител 2 получава процент само от покупките на потребител 3.

 

Потребителите могат да следят транзакциите по своите виртуални сметки чрез своя профил. Информацията за налични средства по сметката и последни транзакции се намират в секция "Баланс по сметка"

 

ВАЖНО*: Сумите по виртуална сметка на потребителя се начисляват след като поръчката на поканения потребител бъде приета и заплатена. Възможно е забавяне в отразяване на прехвърлените суми в рамките на 2 до 3 работни дни, в зависимост от избрания начин на плащане и срок на доставка.

Сумите натрупани във виртуалните сметки на потребителите могат да бъдат ползвани единствено за закупуване на продукти от онлайн магазин за детски дрехи www.babystreet.bg и не могат да бъдат осребрявани в брой или ползвани за други цели.

Фото конкурси на BabyStreet.bg

Oнлайн магазин за детски дрехи www.babystreet.bg оргазнизира ежемесечни фото конкурси с онлайн гласуване.

 

Трима участници ще бъдат избрани от Жури (екип на Бейби Стрийт) измежду 30-те снимки събрали най много гласувания. Във всеки конкурс се  дават награди под формата на ваучери за пазаруване в онлайн магазин www.babystreet.bg на различна стойност или продукт от сайта, които се обявяват в условията на всеки конкурс.

Право на участие в конкурсите има всеки регистриран потребител на www.babystreet.bg

Преди включване в конкурса, всеки участник подлежи на одобрение от страна на екипа на www.babystreet.bg

Екипът на www.babystreet.bg си запазва правото да приеме или отхвърли заявка за участие без задължението да уведомява потребителите си за своето решение и неговите мотиви.

 

До участие в конурсите се допускат само снимки направени от потребителя на собственото му дете. Потребителя се задължава да не ползва чужди снимки без одобрението на лицата собственици на изображението, както и снимки със запазени авторски права.

Професионални снимки се допускат до участие само по изключение и след категорично доказване авторството на снимката или предоставено разрешение от автора.

 

Бест Уей Бай България ЕООД ще направи всичко необходимо да ограничи неоторизирано използване на материали със запазени авторски права, но не носи отговорност в случаите, когато екипът на сайта е бил въведен в заблуждение относно авторството на публикуваните снимки.

Не се допускат снимки с порнографско съдържание, снимки демонстриращи непристойно поведение, насилие над хора или животни, снимки с демонстрация на расизъм, както и снимки, които не отговарят на изискванията на конкретния конкурс, ако има такива.

 

Всеки регистриран или нерегистриран потребител има право да гласува за неограничен брой участници, както и да кани други потребители да гласуват за конкретен участник. www.babystreet.bg предлага три варианта за покана за гласуване:

 

1. Чрез e-mail съобщение

2. Чрез разпространение на директен линк

3. Чрез бутон за споделяне в социалната мрежа Фейсбук

 

За да се запази честния характер на конкурса, всеки глас за участник се регистрира и валидира чрез e-mail адрес на гласуващия. Всеки потребител може да гласува само веднъж с даден e-mail за определен участник.

 

След изтичане срока на конкурса, същият се архивира и става неактивен, като могат да бъдат разглеждани участвалите, но не и да се подават гласове. Спечелените ваучери се начисляват под формата на суми във виртуалните сметки на потребителите. Срокът за използване на наградите от конкурси е 90 дни след обявяването на резултатите. След този срок, ако наградата не бъде потърсена, тя се предоставя на друг участник в конкурса.

Борса за детски дрехи "Продавам / Разменям"

Борса за детски дрехи "Продавам / Разменям" е система за обяви за покупко-продажба или размяна на детски дрехи.

 

Право да публикуват обяви имат всички регистрирани потребители на www.babystreet.bg

Преди активиране и публикуване, всяка обява подлежи на одобрение от страна на екипа на www.babystreet.bg

Екипът на www.babystreet.bg си запазва правото да приеме или отхвърли заявка за публикуване на обява без задължението да уведомява потребителите си за своето решение и неговите мотиви.

 

Системата е създадена в помощ на родителите и за публикуване се допускат само обяви за детски дрехи и аксесоари. Изключения от това правило не са възможни по никакъв повод!

 

Не се допуска системна търговия с цел печалба и екипа на  Бест Уей Бай България ЕООД си запазва правото еднолично да определя критериите за това.

 

Всеки потребител може да управлява обявите си от своя профил. Достъпът до функцията се осъществява от секция Продавам/Разменям

 

Системата подлежи на строга модерация и обяви несвързани с детски дрехи и аксесоари няма да бъдат одобрявани, а такива пораждащи основателно предположение за търговска насоченост ще бъдат изтривани без предупреждение.

 

Всички регистрирани и нерегистрирани потребители имат право да коментират и публикуват отговори на обявите. Коментари с неподходящо съдържание и/или окачествени като spam/flood се изтриват без предупреждение.

 

При системно нарушение на правилата, регистрациите на потребителите могат да бъдат заличени от системата, а при тежки нарушения и целенасочени действия срещу нормалното функцониране на уеб сайта, може изцяло да бъде блокиран техния достъп до www.babystreet.bg.

 

Гифт листи (списък с подаръци)

 

Системата за гифт листи на www.babystreet.bg е създадена с цел да улесни родителите като им даде възможност сами да избират подходящите и необходими подаръци за празниците на своите деца.

 

Право да създават и публикуват гифт листи имат всички регистрирани потребители на www.babystreet.bg

 

Достъп до гифт лист се осъществява посредством код за достъп, който собственикът на листа предоставя на избрани от него лица.

 

За да бъде валидна и правилно асоциирана, покупката трябва да бъде извършена от страницата на гифт листа, а не от магазина.

 

След закупуване на такъв продукт, купувача има възможност да посочи във форма за потвърждение на поръчка дали стоката да бъде доставена на него за да я подари на празника или да бъде доставена на собственика на листа.

Бест Уей Бай България ЕООД не носи отговорност за грешки в съставените гифт листи, неоторизирана употреба на код за достъп и настъпили в следствие на това погрешно закупени стоки и направени разходи.

 

Бест Уей Бай България ЕООД си запазва правото да променя тези условия по всяко време и без предупреждение като новите условия стават валидни от момента на тяхното публикуване. Задължението да е запознат с актуалните условия за ползване е на потребителя.

Babystreet - електронен магазин за детски и бебешки дрехи, аксесоари и играчки.
Webdesign, seo оптимизация и поддръжка на сайта от kodart